Regulamin

Konkurs - wygraj bon do sklepu internetowego www.sklep.karmelowakraina.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na stronie https://www.facebook.com/karmelowakrainabydgoszcz/posts/3794911930590114 (dalej „Strona Konkursowa”)

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Manufaktura Słodyczy Karmelowa Kraina ul. Długa 31, 85-034 Bydgoszcz NIP 5541316013
2. Fundatorem nagród jest Manufaktura Słodyczy Karmelowa Kraina ul. Długa 31, 85-034 Bydgoszcz NIP 5541316013
3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i warunki uczestnictwa w konkursie, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.
4. Konkurs organizowany jest w dniu 15.03.2021 r. i trwa do 21.03.2021 r. do godziny 23:59.
5. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, osoby wchodzące w skład Komisji, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
6. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 5, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
7. Laureaci konkursu mogą brać udział w kolejnych konkursach, a także mogą zostać ich laureatem, chyba że Organizator wyraźnie nie wyrazi na to zgody ogłaszając kolejny konkurs.

§2 Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne. Osoby, które w dniu 15.03.2021 r.  mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie. Za osoby, które w dniu 15.03.2021 r.  nie mają zdolności do czynności prawnych uczestniczą w Konkursie ich przedstawiciele ustawowi.
2. Uczestnik przystępując do Konkursu składa także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883 ze zmianami).
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.
4. Na profilu Manufaktura Słodyczy - Karmelowa Kraina Bydgoszcz w serwisie Facebook uczestnikom zostanie zaprezentowane zadanie konkursowe w poście polegające na dodaniu zdjęcia stworzonego przez uczestnika lub razem z bliskimi słodkiego deseru lub wypieku. Należy również opisać krótko ten słodki wyrób.
5. Organizator konkursu wyłoni 3 osoby, które wygrają bon o wartości 100zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.sklep.karmelowakraina.pl.
6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
7. Decyzję o wygranej podejmuje Organizator za pośrednictwem Komisji Konkursowej.
8. Nagrody są przyznawane przez Komisję Konkursową.
9. Zwycięzcom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody w gotówce.
10. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany Nagrody na inną.

§3 Dane osobowe

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród. Organizator zapewnia, że podane dane objęte są ochroną danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§4 Nagrody

1. Nagrody w konkursie stanowią: 3x bon o wartości 100zł do wykorzystania w sklepie internetowym www.sklep.karmelowakraina.plBon do wykorzystania do 30.04.2021 r.
2. Lista nagrodzonych osób zostanie zamieszczona na profilu do dnia 22.03.2021 r. Nagrodzona osoba, może zrealizować nagrodę w sklepie internetowym www.sklep.karmelowakraina.plBon do wykorzystania do 30.04.2021 r. Nagrodzona osoba może zamówić słodycze z wysyłką lub odbiorem osobistym. Wysyłka nagrody tylko na terenie Polski. Nagrodzona osoba może złożyć zamówienie z bonem konkursowym w kwocie 100zł (lub więcej i dopłacić do zamówienia). Bon można wykorzystać tylko w całości, jednorazowo.

Godziny otwarcia

codziennie
od 10:00 do 18:00

O nas

W Manufakturze Słodyczy Karmelowa Kraina w Bydgoszczy codziennie, specjalnie dla Was ręcznie tworzymy słodycze...
czytaj więcej...